Ecorekening


Vanaf 1 januari 2011 is deel A van het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking getreden. Alle varenden die onder het Verdrag vallen betalen een “afvalbeheersbijdrage”. Deze bijdrage wordt betaald bij de bunkering van gasolie en bedraagt € 7,50 per kub gebunkerde gasolie. Met deze bijdrage wordt de inzameling en verwerking van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen bekostigd.
Deze scheepsafvalstoffen kunnen 'gratis' worden afgegevens bij de SAB-ontvangstvoorzieningen, mits het afval voortkomt uit normale bedrijfvoering. De “afvalbeheersbijdrage” staat los van de kosten die voor de gasolie worden betaald.
De toeslag op het havengeld van de zeehavens en de eigen bijdrage bij de afgifte van bilgewater is per 1 januari 2011 komen te vervallen. De afvalbeheersbijdrage kan worden voldaan door middel van de internationale ecocard.
Deze internationale kaart is in alle verdragslanden geldig. Van elke bunkering wordt door de bunkerstations melding gemaakt aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Om scheepsafvalstoffen te kunnen afgeven volgens het Verdrag moet het olieafgifteboekje én de internationale ecocard worden overlegd.
 
Binnen het netwerk van de SAB kunnen ook niet olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen en restafval worden afgeven. Hiervoor moet echter een abonnement worden afgesloten, waarna een speciale chip op de ecocard geplaatst wordt of een SAB-kaart wordt toegezonden.
Voor meer informatie en de abonnementsvormen zie SAB Maritime Waste Services BV.

 

De ecokaart is verplicht in de volgende verdragslanden:


-       De Bondesrepubliek Duitsland;
-       Het Koninkrijk België;
-       De Franse Republiek;
-       Het Groothertogdom Luxemburg;
-       De Zwitserse Bondstaat;
-       Het Koninkrijk der Nederlanden.

 
Inzicht eigen ecorekening
Per ecorekening wordt een persoonlijke inlogcode verstrekt. Met deze code kan via de SAB-website ingelogd worden in het registratie- c.q. betalingssysteem, het “SPE-systeem”. Vanuit dit systeem kunnen ondermeer de handelingen m.b.t. de eigen ecorekening bekeken worden en overzichten worden opgevraagd. De SAB verstrekt standaard geen overzichten. Klik hiervoor in het menu op “Toegang ecorekening”.