Privacyverklaring

Inleiding

SAB gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij in het kader van haar werkzaamheden vastlegt en verwerkt. SAB houdt zich daarbij aan de eisen die de (inter)nationale privacywet- en regelgeving, waaronder de AVG, stelt. SAB verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de behandeling van aanvragen op grond van een publiekrechtelijke taak en voor het verbeteren van en rapporteren over de dienstverlening bij het uitvoeren van deze taak. Daarnaast verwerkt SAB persoonsgegevens van eigen werknemers. Die verwerking wordt gescheiden geadministreerd.

In het kader van haar dienstverlening verwerkt SAB vooral gegevens van bedrijven. Alhoewel die formeel niet onder de AVG vallen, heeft zij ook die verwerkingen genoemd in deze verklaring, nu zij eenzelfde niveau van zorgvuldigheid hanteert in die verwerkingen.

In deze privacyverklaring heeft SAB de soorten verwerkingen binnen haar stichting op een rij gezet. De grondslag, benodigd op grond van artikel 6 lid 1 AVG, is vrijwel steeds een wettelijke verplichting. Ook indien SAB gegevens met derden deelt, ligt daar een wettelijke plicht aan ten grondslag. SAB verstrekt nimmer gegevens aan derden voor commerciële doeleinden; indien er zich desalniettemin een commercieel doel voordoet of kan doen, zal SAB uitsluitend gegevens aan derden verstrekken, nadat zij de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene daarvoor heeft verkregen (zie de hierna genoemde grondslagen).

Andere grondslagen dan hiervoor genoemd zijn verwerking ter uitvoering van een overeenkomst, de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang en/of toestemming. Voor iedere verwerking is steeds tenminste één, en zijn regelmatig meerdere grondslagen aanwezig; indien een betrokkene informatie wenst kan hij of zij zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming.

Verder heeft SAB de (computer)systemen, software, applicaties en hardware waarop of via welke zij gegevens verwerkt maximaal beveiligd met up-to-date beveiligingssystemen, om o.a. inbraak, hacking, cybercrime, virussen en/of daaruit voortvloeiende data leks, vernietiging of verlies zoveel mogelijk te voorkomen. SAB voldoet daarbij op zorgvuldige wijze aan de eisen die de AVG aan dergelijke beveiliging stelt.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor onderstaande gegevensverwerkingen is SAB. De functionaris gegevensbescherming van SAB is bereikbaar via info@sabni.nl of per post via:

SAB
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH Rotterdam

Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene heeft het recht SAB te verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken om deze aan te passen. Deze verzoeken kunnen worden ingediend via info@sabni.nl of via bovengenoemd postadres. Daarnaast kent de AVG betrokkenen ook overige rechten toe qua wijzigingen en verwijdering, uiteraard leeft SAB deze regels na.

Verwerkingen

SAB kent de volgende verwerkingen:

 

Dienstboekjes

Betrokkene(n)

Dienstboekhouders

Persoonsgegevens

 • BSN
 • Naam
 • Voornamen
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Nationaliteit
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kwalificatie
 • Diploma’s/opleidingen
 • Vaartijd
 • Foto

Verzameldoel primair

Het (kunnen) afgeven van een dienstboekje met kwalificatie en het tellen (registreren) van vaartijd, evenals de communicatie daarover.

Verzameldoelen secundair

Ondergenoemde secundaire verzameldoelen houden uitsluitend verband met het primaire doel. Dus alleen voorzover deze verwerkingen nodig zijn in de context van het primaire doel, vinden deze plaats en dan ook nog eens zoveel mogelijk op anonieme basis.

 • managementdoeleinden (anoniem)
 • statistiek (anoniem)
 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid (anoniem)
 • verbeteren van de dienstverlening van SAB onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 • behandelen van geschillen
 • uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 • berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 • andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)

Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers

 1. Uitsluitend personen werkzaam voor en onder leiding van SAB die belast zijn met de uitvoering van de doelstellingen
 2. CBR

Bewaartermijn

Zolang dienstboekhouder actief is in de binnenvaart.

Doorgifte buiten EU

Nee

Geautomatiseerde besluitvorming

Nee

Vaartijdverklaringen

Betrokkene(n)

Aanvrager van een vaartijdverklaring

Persoonsgegevens

 • BSN
 • Naam
 • Voornamen
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Nationaliteit
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kwalificatie
 • Diploma’s/opleidingen
 • Vaartijd

Verzameldoel primair

Het afgeven van een vaartijdverklaring t.b.v. examens.

Verzameldoelen secundair

Ondergenoemde secundaire verzameldoelen houden uitsluitend verband met het primaire doel. Dus alleen voorzover deze verwerkingen nodig zijn in de context van het primaire doel, vinden deze plaats en dan ook nog eens zoveel mogelijk op anonieme basis.

 • managementdoeleinden (anoniem)
 • statistiek (anoniem)
 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid (anoniem)
 • verbeteren van de dienstverlening van SAB onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 • behandelen van geschillen
 • uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 • berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 • andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)

Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers

 1. Uitsluitend personen werkzaam voor en onder leiding van SAB die belast zijn met de uitvoering van de doelstellingen
 2. CBR

Bewaartermijn

Zolang de aanvrager actief is in de binnenvaart.

Doorgifte buiten EU

Nee

Geautomatiseerde besluitvorming

Nee

 

Vaartijdenboek

Betrokkene(n)

Schipper/eigenaar schip

Bedrijfsgegevens

Het gaat hier primair om bedrijfsgegevens en niet om persoonsgegevens. Volledigheidshalve hecht SAB er echter aan deze verwerking wel in dit overzicht te vermelden. SAB hanteert dezelfde zorgvuldigheidsmaatstaf in de wijze waarop ze met deze gegevens omgaat.

Primair vanuit wetgeving:

 • ENI nummer
 • Scheepsnaam

Secundair:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK
 • BTW-nummer
 • Scheepstype
 • Scheepsafmetingen
 • Scheepsvoorzieningen (motoren, aantal Kwh)

Verzameldoel primair

Het afgeven van een vaartijdenboek.

Verzameldoelen secundair

Ondergenoemde secundaire verzameldoelen houden uitsluitend verband met het primaire doel. Dus alleen voorzover deze verwerkingen nodig zijn in de context van het primaire doel, vinden deze plaats en dan ook nog eens zoveel mogelijk op anonieme basis.

 • managementdoeleinden (anoniem)
 • statistiek (anoniem)
 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid (anoniem)
 • verbeteren van de dienstverlening van SAB onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 • behandelen van geschillen
 • uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 • berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 • andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)

Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers

 1. Uitsluitend personen werkzaam bij en onder leiding van SAB die belast zijn met de uitvoering van de doelstellingen
 2. ILT
 3. SAB Maritime Services BV

Bewaartermijn

Zolang het schip in de vaart is.

Doorgifte buiten EU

Nee

Geautomatiseerde besluitvorming

Nee

Olieafgifteboekje

Betrokkene(n)

Schipper/eigenaar van schip

Bedrijfsgegevens

Het gaat hier primair om bedrijfsgegevens en niet om persoonsgegevens. Volledigheidshalve hecht SAB er echter aan deze verwerking wel in dit overzicht te vermelden. SAB hanteert dezelfde zorgvuldigheidsmaatstaf in de wijze waarop ze met deze gegevens omgaat.

Primair vanuit wetgeving:

 • ENI nummer
 • Scheepsnaam
 • Scheepstype

Secundair:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK
 • BTW-nummer
 • Scheepsafmetingen
 • Scheepsvoorzieningen (motoren, aantal Kwh)

Verzameldoel primair

Zolang het schip in de vaart is.

Verzameldoelen secundair

Ondergenoemde secundaire verzameldoelen houden uitsluitend verband met het primaire doel. Dus alleen voorzover deze verwerkingen nodig zijn in de context van het primaire doel, vinden deze plaats en dan ook nog eens zoveel mogelijk op anonieme basis.

 • managementdoeleinden (anoniem)
 • statistiek (anoniem)
 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid (anoniem)
 • verbeteren van de dienstverlening van SAB onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 • behandelen van geschillen
 • uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 • berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 • andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)

Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers

 1. Uitsluitend personen werkzaam bij en onder leiding van SAB die belast zijn met de uitvoering van de doelstellingen
 2. ILT
 3. SAB Maritime Services BV

Bewaartermijn

15 jaar, conform voorschriften Erfgoedarchief.

Doorgifte buiten EU

Nee

Geautomatiseerde besluitvorming

Nee

Ecorekening

Betrokkene(n)

Schipper/eigenaar schip/exploitant schip

Bedrijfsgegevens

Het gaat hier primair om bedrijfsgegevens en niet om persoonsgegevens. Volledigheidshalve hecht SAB er echter aan deze verwerking wel in dit overzicht te vermelden. SAB hanteert dezelfde zorgvuldigheidsmaatstaf in de wijze waarop ze met deze gegevens omgaat.

Primair vanuit wetgeving:

 • ENI nummer
 • Scheepsnaam
 • Scheepstype
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK
 • BTW-nummer

Secundair:

 • Scheepsafmetingen
 • Scheepsvoorzieningen (motoren, aantal Kwh)

Verzameldoel primair

Het beschikbaar stellen van een ecorekening met ecokaart(en).

Verzameldoelen secundair

Ondergenoemde secundaire verzameldoelen houden uitsluitend verband met het primaire doel. Dus alleen voorzover deze verwerkingen nodig zijn in de context van het primaire doel, vinden deze plaats en dan ook nog eens zoveel mogelijk op anonieme basis.

 • managementdoeleinden (anoniem)
 • statistiek (anoniem)
 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid (anoniem)
 • verbeteren van de dienstverlening van SAB onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 • behandelen van geschillen
 • uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 • berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 • andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)

Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers

 1. Uitsluitend personen werkzaam voor en onder leiding van SAB die belast zijn met de uitvoering van de doelstellingen
 2. ILT
 3. SAB Maritime Services BV
 4. CDNI

Bewaartermijn

Zolang de ecorekening actief is. Indien de activiteit vervalt, worden de gegevens verwijderd. Tenzij er een ander rechtens te respecteren of wettelijk belang is om de gegevens nog enige tijd te bewaren.

Doorgifte buiten EU

Nee

Geautomatiseerde besluitvorming

Nee

Abonnementen afvalstoffen

Betrokkene(n)

Schipper/eigenaar schip/exploitant schip

Bedrijfsgegevens

Het gaat hier primair om bedrijfsgegevens en niet om persoonsgegevens. Volledigheidshalve hecht SAB er echter aan deze verwerking wel in dit overzicht te vermelden. SAB hanteert dezelfde zorgvuldigheidsmaatstaf in de wijze waarop ze met deze gegevens omgaat.

 • KvK
 • BTW-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Handtekening
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • ENI nummer
 • Scheepsnaam
 • Scheepstype
 • Scheepsafmetingen
 • Scheepsvoorzieningen (motoren, aantal Kwh)

Verzameldoel primair

Het afsluiten van een abonnement voor het afgeven van afvalstoffen binnen het SAB inzamelnetwerk.

Verzameldoelen secundair

Ondergenoemde secundaire verzameldoelen houden uitsluitend verband met het primaire doel. Dus alleen voorzover deze verwerkingen nodig zijn in de context van het primaire doel, vinden deze plaats en dan ook nog eens zoveel mogelijk op anonieme basis.

 • managementdoeleinden (anoniem)
 • statistiek (anoniem)
 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid (anoniem)
 • verbeteren van de dienstverlening van SAB onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 • behandelen van geschillen
 • uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 • berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 • andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)

Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers

 1. Uitsluitend personen werkzaam bij of onder leiding van SAB die belast zijn met de uitvoering van de doelstellingen
 2. SAB Maritime Services BV

Bewaartermijn

Zolang het abonnement loopt en na afloop, zolang SAB een rechtens te rechtvaardigen belang houdt bij bewaring.

Doorgifte buiten EU

Nee

Geautomatiseerde besluitvorming

Nee

Deze versie dateert van februari 2021. Relevante wijzigingen worden jaarlijks of tussentijds, indien wettelijk verplicht, verwerkt in deze privacyverklaring en op de website van SAB gepubliceerd.

 

Namens de directie van SAB