Wijzigingen in het RSP

Met ingang van 1 april 2023 is het nieuwe Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) van kracht. De belangrijkste wijzigingen in het kort samengevat:

 • Een eerste dienstboekje met deksman is alleen te verkrijgen na een afgeronde basisopleiding veiligheid.
 • Opname van EU richtlijn 2017/2397) in het RSP van de kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en het vaartijdenboek. De CCR-documenten voldoen daardoor aan dezelfde eisen als de EU-documenten en zijn daarom geldig in alle EU-lidstaten.
 • Modernisering van de voorwaarden voor machinisten en het verkrijgen van sport- en overheidspatenten.
 • Verspoeling van aantonen van kennis op riviergedeelten voor het varen op Rijngedeelten met specifieke risico’s. De eis van het desbetreffende traject 16 x moest worden afgelegd wordt teruggebracht naar 3 reizen in elke richting, echter wel in de afgelopen 3 jaar (was 10 jaar).

Meer informatie vanuit het CCR vindt u hier. Uiteraard zal het nieuwe RSP met ingang van 1 april 2023 ook op de website van CCR te vinden zijn.

Wijziging aantonen ADN-vaartijd voor een ADN-vaartijdverklaring per 1 september 2023

Op 18 januari 2022 is de Europese Richtlijn 2397 in werking getreden. Door middel van een noodregeling is deze Richtlijn gedeeltelijk opgenomen in de Nederlandse regelgeving. De noodregeling schrijft o.a. enkele voorschriften voor m.b.t. het nieuwe “Schippers dienstboekje”. De algemene strekking van de Richtlijn/noodregeling is dat de personen, voor LNG – Rijnpatent en Grote Konvooien, zijn reizen daadwerkelijk moet aantonen in zijn dienstboekje/schippersdienstboekje.

 

Na overleg met het Ministerie is besloten om de zienswijze van de nieuwe Richtlijn ook door te trekken in het aantonen van ADN-vaartijd op een Type C of G schip. In het kader hiervan kunnen deze reizen niet enkel d.m.v. een werkgeversverklaring of enkel een vaartijdenboek worden aangetoond.

De reizen moeten dan ook worden aangetoond met het dienstboekje en het vaartijdenboek en het Certificaat van Goedkeuring (CVG) van betrokken schip (of schepen) van het type C of G. Deze reizen mogen niet ouder zijn dan 15 maanden ten tijde van afgeven vaartijdverklaring ADN.

 

Schippers

Voor schippers die in bezit zijn van het nieuwe Kwalificatiecertificaat Schipper is er een nieuw dienstboekje voorgeschreven namelijk het “Schippersboekje”.  Schipper moeten hun ADN-vaartijd aantonen met afgestempelde vaardagen op een type C of G schip. Het afstempelen van vaardagen gebeurt op de algemene manier met het vaartijdenboek bij een officiële instantie. Een schippersboekje is alleen verkrijgbaar op vertoon van een Kwalificatiecertificaat Schipper die bij het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) aan te vragen is.

 

Omdat nog niet elke schipper in aanmerking kan komen voor een Kwalificatiecertificaat Schipper bij het CBR, mag er ook gebruikt gemaakt worden van een “reguliere” dienstboekje.

 

Deksman t/m stuurman

Overige bemanningsleden moeten ADN-vaartijd aantonen met het “reguliere” dienstboekje. Ook hiervoor geldt dat zij hun ADN-vaartijd aantonen met afgestempelde vaardagen op een type C of G schip. Het afstempelen van vaardagen gebeurt op de algemene manier met het vaartijdenboek bij een officiële instantie.

 

Vaartijd op duwbakken

Duwbakken zijn niet verplicht een vaartijdenboek aan boord te hebben of bij te houden. Om ADN-vaartijd aan te tonen en af te stempelen die aan boord van duwbakken zijn gemaakt, mag in plaats van het overleggen van het vaartijdenboek een werkgeversverklaring opgesteld worden. Een format hiervoor is verkrijgbaar op de SAB-website.

 

Concreet

 

 • Per 1 september 2023 kan ADN-vaartijd alleen aangetoond worden met een dienstboekje voor het verkrijgen van een ADN-vaartijdverklaring.
 • ADN-vaartijd in het dienstboekje moet tijdig ter controle overlegd worden met een vaartijdenboek (origineel of afdrukken/afbeeldingen op usb stick) bij een officiële instantie (ten tijde van controle maximaal 15 maanden terug).
 • Bemanningsleden die vaartijd opbouwen op duwbakken overleggen een werkgeversverklaring ter controle en afstempelen van de vaartijd in het dienstboekje.
 • Bij het aanvragen van een ADN-vaartijdverklaring moet ook het Certificaat van Goedkeuring van het schip/duwbak worden overlegd.

Verhoging van de verwijderingsbijdrage per 1-1-2023

De CVP heeft ingestemd met de verhoging van de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval op basis van het verslag dat hiervoor is opgesteld door het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) en rekening houdend met het advies van de erkende organisaties. Het nieuwe tarief van 10,00 € per 1000 l geleverde gasolie zal ingaan op 1 januari 2023. Het oorspronkelijke tarief van 7,50 € werd voor de eerste keer verhoogd in 2021 en bedraagt sindsdien 8,50 €.
 
Er zijn verschillende factoren die voor de Verdragsluitende Partijen de aanleiding vormden om over te gaan tot deze verhoging:

 • Aanhoudend stijgende kosten van de inzameling, inname en verwerking van het oliehoudend afval bij een conjunctuur met een hoge inflatie: De huidige algemene economische conjunctuur heeft tot gevolg, mede door de oorlog in Oekraïne, dat de energieprijzen binnen enkele weken geëxplodeerd zijn. Dit heeft en zal ernstige consequenties hebben voor het systeem.
 • De financiële structuur van het systeem moet geconsolideerd worden: de verhoging van de bijdrage tot 8,50 € heeft maar nét en tijdelijk een evenwicht opgeleverd en het evenwicht binnen het systeem is zeer wankel.
 • De wens om een kwalitatief hoog dienstverleningsniveau te behouden: dit is een uitgesproken wens van het bedrijfsleven en de verdragsluitende partijen. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven over een efficiënt systeem beschikt waarmee aan de milieuverplichtingen voldaan kan worden.
 • Gelet op bovenstaande elementen blijft het uitermate moeilijk en onzeker om in het licht van de huidige conjunctuur en economische situatie een stabiel tarief voor een langere periode vast te leggen, hoewel dat wel wenselijk wordt geacht en gehoopt wordt en door het bedrijfsleven als wens te kennen is gegeven.

 
Deze verschillende factoren worden in het uitgebreide jaarverslag over de evaluatie van de verwijderingsbijdrage nader toegelicht. Dit verslag is te vinden op de website van het CDNI.

Storing plasticcontainers

Onlangs was er aangekondigd dat de plasticcontainers vervangen zijn door nieuwe, afgesloten containers (lees hier meer). Helaas is er een storing ontstaan in de toegangscontrole voor de ecokaart. De storing is niet ter plaatse op te lossen, en zijn dus alle plasticcontainer uit het veld gehaald om de storing op te lossen. Er is op dit moment nog geen zicht op wanneer de storing opgelost zal zijn.

Plasticcontainers binnenvaart alleen nog te openen met ecokaart

Deze week worden de tien plasticcontainers van Rijkswaterstaat vervangen. De nieuwe plasticcontainers zijn voorzien van een inwendige registratiesensor en kunnen alleen geopend worden met de ecokaart. Om deze plasticcontainers te gebruiken is, in tegenstelling tot het gebruiken van de restafvalcontainers van Rijkswaterstaat, geen abonnement nodig. Door de toegang van de containers te koppelen aan de ecokaart zijn de containers exclusief te gebruiken door de binnenvaart. Daarnaast wil Rijkswaterstaat zo voorkomen dat er andersoortig afval in de containers gedeponeerd wordt, wordt een duurdere wijze van inzameling voorkomen, wordt verkeerd gebruik ontmoedigd, zijn vervuilers gemakkelijker traceerbaar en wordt stapsgewijs voldaan aan de uitvoering van het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV).

Nieuwe container zorgen voor betere afvalinzameling
In het SAV wordt onder meer vastgelegd hoe schippers de afvalsoorten moeten afgeven, hoe het door de inzamelaar wordt ingezameld en wat de betalingswijze is van het afgegeven afval. Belangrijke uitgangspunten van het SAV zijn een verbod op het lozen van afval, het verantwoord en gescheiden inzamelen van het afval en het reduceren van het ontstaan van afval volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

 

Sinds de ondertekening van het SAV heeft Nederland de plicht om zorg te dragen voor een inzamelnetwerk voor overig bedrijfsafval langs de Rijksvaarwegen. In overleg met de binnenvaartbranches heeft Rijkswaterstaat een inzamelnetwerk gerealiseerd. Langs de Nederlandse Rijksvaarwegen staan op 25 strategisch gekozen locaties 32 restafvalcontainers die alleen met een abonnement geopend kunnen worden. Dit abonnement voor restafval kan worden afgesloten via de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart en wordt gekoppeld aan de ecorekening (en bijbehorende ecokaart) van de scheepseigenaar of exploitant. Het afsluiten van een abonnement om langs de Rijksvaarwegen afval te kunnen afgeven, is niet verplicht en ook niet voor alle schippers noodzakelijk.

 

De plasticcontainers staan in Amsterdam bij de Oranjesluizen, in Nieuwegein bij de Beatrixsluis (Schipperspad), in Lemmer bij de Prinses Margrietsluis, bij Vluchthaven ’s Gravendeel (Kilweg), bij Sluis Sambeek, Sluis Eefde en bij de Volkeraksluizen (Oostkolk, Westkolk en Zuidzijde). Ga voor een heel overzicht naar de website www.sabni.nl

 

Samenwerking zes lidstaten
Het SAV is een verdrag tussen de Rijnoeverstaatlanden België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland. Het belangrijkste doel van de samenwerking is om afspraken te maken over de verzameling, de afgifte en de inname van scheepsafvalstoffen waardoor het milieu wordt beschermd, het water schoon blijft en de veiligheid in de scheepvaart en het welzijn van zowel het scheepspersoneel als de gebruikers van de scheepvaart, verbetert.

SAB column 'Rode Neuzen-dagen'

Met niesende en rode neuzen gaan veel mensen deze maand de feest­dagen tegemoet. Na even weer wat meer van de coronavrijheid te hebben geproefd, is niet alleen het coronacijfer weer gestegen maar heeft ook het gewone griep- en verkoudheidsvirus zijn weg weer gevonden in de maatschappij. 

Het klinkt gek, maar je zou bijna blij zijn dat je ook nog een ouderwetse verkoudheid of een griepje mag hebben zonder dat na een stokje in je neus blijkt dat er op de test­cassette een tweede streepje verschijnt. Vroeger konden we nog zeggen: ‘Vervelend, maar goed voor je weerstand’. Dat ligt nu iets gecompliceerder. 

Ook op de werkvloer ben je alerter op symptomen dan voorheen, ook al is aan boord van een schip het houden van afstand heel moeilijk. Met z’n allen doen we ons best om met de Kerst­dagen er weer beter voor te staan.
Ondanks coronategenvallers blijft de SAB, met voorzorgs­maatregelen, gewoon beschikbaar voor de binnenvaart. De SAB-balie blijft vooralsnog gewoon open. De SAB vraagt je wel dringend om respect te hebben voor de verplichte ander­halve meter afstand en de verplichting tot het dragen van een mondkapje in de balie- c.q. openbare ruimte. Houd elkaar gezond en kom niet eerder op jouw afspraak dan vijf minuten vóór de afgesproken tijd, om drukte in de wachtruimte te voorkomen.

Heb je een afspraak voor de SAB-balie gemaakt? Dan ontvang je een bevestiging van deze afspraak. Onderaan de mail vind je een reserveringsnummer. Met dit nummer kun je je bij de zuil in de centrale hal aanmelden en ontvang je een ticket met een nummer. Via het televisiescherm wordt je nummer opgeroepen als je aan de beurt bent.
Let op! Deze bevestigingsmail bevat ook een bijlage waarin vermeld staat wat je aan documenten moet overleggen voor jouw gedane aanvraag. Vergeet niet om deze door te lezen om eventuele teleurstellingen aan de balie te voorkomen.
Versie 07-12-2021

Versie 26-10-2021

Persbericht

Emissielabel binnenvaart vanaf november beschikbaar

Binnenvaartschippers kunnen vanaf 15 november een emissielabel aanvragen voor binnenvaartschepen en drijvende werktuigen. De Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart zal dit label verstrekken in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat daarmee een afspraak uit de Green Deal in de praktijk brengt.

Het label is het afgelopen jaar ontwikkeld door het Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) en het ministerie in samenspraak met diverse belanghebbenden uit de maritieme sector. Een van de voornaamste doelen is om de schipper een middel te geven waarmee hij of zij kan aantonen hoe schoon het schip is op basis van de daadwerkelijke uitstoot. Veel schepen beschikken niet over een CCRII, laat staan een Stage V motor, maar kunnen door nabehandelingstechnieken wel vergelijkbare emissiewaarden halen. Daarnaast zijn er schepen die varen met grote concentraties HVO of andere biobrandstoffen, maar de bijdrage aan CO2-reductie wordt niet erkend. Het label brengt daarin verandering.

Het label bestaat uit twee onderdelen: een letter en een cijfer. De toegekende letter geeft de gesteldheid aan met betrekking tot de klimaatemissies. Het cijfer geeft aan hoe goed het schip presteert op het gebied van luchtkwaliteit in verhouding tot CCRII en Stage V. Een schip met label A0 kan als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd. Een schip met label E5 zit juist weer aan de andere kant van het spectrum. Het emissielabel kan worden aangevraagd voor vrachtschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Historische schepen behoren niet tot de doelgroep, maar mogen in principe wel een label aanvragen. Door het lagere aantal vaaruren, zal de impact voor deze groep minder groot zijn.

“Het label biedt de schipper een laagdrempelige manier om te laten zien hoe goed zijn of haar schip presteert als het gaat om uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof”. Aldus Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. “De bedoeling is dat het label helpt om de verduurzaming in de binnenvaart te bevorderen. We zullen binnen twee jaar een evaluatie doen naar de resultaten van het label.’’

Schippers worden overigens niet verplicht een label aan te vragen. Aanvragen van het label is vrijwillig. De schipper kan vervolgens zelf bepalen of hij of zij wil investeren in vergroening om daarna alsnog een beter label te krijgen. Partijen als havens, verladers en banken kunnen met het label vergroening daadwerkelijk belonen.

Eenvoudige procedure

Volgens Cees Kleiberg, directeur van de SAB, is de procedure voor de aanvraag van het label eenvoudig en laagdrempelig. “Via een speciaal portaal op internet kan de aanvraag voor het label snel en soepel online gedaan worden. Gegevens over het aantal draaiuren van de motor, het brandstofverbruik  etc. kunnen gemakkelijk ge-upload worden. Aan de aanvraag en de uitgifte van het label zelf zijn geen kosten verbonden. Wel zijn in bepaalde gevallen emissiemetingen nodig. Daar moet de aanvrager zelf voor zorgen.”

Het label is bedoeld voor motoren vanaf 19 Kw op vrachtschepen van minimaal 20 meter, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Wanneer een motor bij aanvraag van het label meer dan 10.000 of 20.000 draaiuren heeft (afhankelijk van aanwezigheid van een nabehandelingssysteem), dan zullen bij de aanvraag emissiemetingen moeten worden overgelegd.
Er wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de aan boord aanwezige motoren.

Om het label te behouden moet na iedere 10.000 draaiuren vervolgens opnieuw worden gemeten.
Op die manier wordt gewaarborgd dat het label echt de daadwerkelijke uitstoot weergeeft.

Het portaal is beschikbaar in de talen Nederlands, Duits en Engels. Na het aanvragen van een eigen account door de schipper, kan het schip worden toegevoegd en de aanvraag worden geplaatst. Wanneer het tijd is om de gegevens te vernieuwen kunnen deze via hetzelfde account worden ingevoerd.  Het portaal slaat de gegevens op, zodat eenvoudig nieuwe schepen kunnen worden toegevoegd of bij een verlenging nieuw bewijsmateriaal kan worden aangeboden.

Het toegewezen label wordt uitgereikt via een digitaal en papieren certificaat. Kleiberg: “Indien gewenst kunt u een vlag verkrijgen met daarop het verkregen type label, waardoor ’uw investering in duurzaamheid’ goed zichtbaar is”. Het label is vanaf 15 november aan te vragen via de website: www.binnenvaartemissielabel.nl.

Nadere informatie en contactgegevens zullen tijdig kenbaar gemaakt worden op deze website.

Pagina 1 van 5

Bestel via onze webshop

U kunt snel eenvoudig uw vaardocumenten bestellen via onze webshop.

Bestellingen via de webshop worden sneller afgehandeld en zijn goedkoper in verzendkosten.

Klik hier voor onze webshop.

Openingstijden balie

SAB balie alleen op afspraak.
Maak hier uw afspraak.

Maandag 09:00 - 16:00
Dinsdag 09:00 - 16:00
Woensdag 09:00 - 16:00
Donderdag 09:00 - 16:00
Vrijdag 09:00 - 16:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Bekijk hier eventuele gewijzigde openingstijden

Bezoekadres

Waalhaven Z.Z. 19
3089 JH Rotterdam

Tel : +31 (0) 10 798 98 98
Fax: +31 (0) 10 404 80 19

Postadres

Postbus 5700
3008 AS Rotterdam

© 2023 SAB All Rights Reserved.

Geachte bezoeker,

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van onze website. Lees meer....

Accepteren

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en cookies

Uiteraard respecteert de SAB uw privacy en heeft de SAB ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart de SAB zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is.
Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt de SAB tevens andere cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics, Google +1, AddThis, Double Click, XGraph en Livechatinc. Google Analytics, Google +1 en AddThis leveren rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst de SAB cookies. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. de SAB heeft geen controle over wat deze partijen met de cookies doen.

In- en uitschakelen van cookies

Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

 

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 09-01-2017

Mededeling
feed-image SAB Nieuws